Svensk English Deutsch Francais Portug. Español Italiano

F E D 1 +

Beräkningsprogram för skruvtryckfjädrar

(C) Copyright 1988-2024 HEXAGON Software, Berlin


Beräkning

FED1+ beräknar cylindriska skruvtryckfjädrar i enlighet med EN 13906-1 med möjlighet till grafisk visning av Goodman-diagram och kurva över fjäderkaraktäristiken, samt knäckningsdiagram. Skalenliga fjäderritningar och produktionsritningar enligt EN-normen kan exporteras till CAD via DXF- och IGES-gränssnitt. FED1+, den utökade versionen av programmet, innehåller även en databas som kan utökas obegränsat, samt visar beräkning och animering på skärmen.

Vid dimensioneringen beräknas en lämplig tryckfjäder med hjälp av fjäderkrafterna, slag, diameter och inspänningslängd. Beräkning av befintliga fjädrar kan sedan utföras genom inmatning av värden och dimensioner. Alla nödvändiga element beräknas, bl a fjäderkrafter, slag, fjäderkonstant, spänningar, trådlängd, fjädring till knäckning, transversell fjädring, egenfrekvens och vikt. De största och minsta tillåtna krafterna, F1 och F2, samt största och minsta tillåtna tråddiametrar för de mjukaste och hårdaste fjädrarna kan beräknas iterativt.

Materialdata

Programmet hämtar värdena för de viktigaste fjädermaterialen från den integrerade materialdatabasen (brottgräns, tillåten skjuvspänning i förhållande till tråddiametern, skjuvmodul, elasticitetsmodul, densitet, osv).

Toleranser

Programmet beräknar toleranser för tråddiametern d enligt EN 10218 och DIN 2077. Toleranser för Dm, L0, F1 och F2 beräknas enlighet EN 15800 och DIN 2096.

Fjäderkurva (Karakteristika)

Diagram över kraftbanorna för tryckfjädern kan visas på skärmen. Alternativt kan toleranszonerna för de möjliga toleransklasserna.

Goodman-diagram

Ett diagram över utmattningshållfastheten visar om spänningsvariation ligger inom tillåtna värden för dynamiskt belastade fjädrar. Kurvor för utmattningshållfasthet med >10 miljoner, 1 miljon och 100 000 cykler visas.

Knäckningsdiagram

Knäckningsdiagram visar i vilket fjädringssläge som tryckfjädern blir instabil (knäcker ut).

Snabbvisning

Med snabbvisningen kan kurvan över fjäderkaraktäristiken, tillsammans med de viktigaste fjäderdata, visas på skärmen samtidigt.

Fjäderritning

Projektion och tvärsnitt för fjädern kan visas grafiskt på skärmen för godtycklig inspänningslängd mellan L0 och Lc, med fjäderändarna nedlagda eller slipade. Grafiken kan exporteras till CAD-program via DXF- eller IGES-gränssnitt.

Produktionsritning

FED1/FED1+ skapar med hjälp av beräknade data en fullständig produktionsritning (enligt DIN/EN) i form av DXF- eller IGES-filer, som sedan kan exporteras till ett CAD-system.

Beräkning av Kassation

Efter inmatning av tillverkningsvillkoren beräknar programmet kassationsandel för samtliga toleransgrader och angivna toleranser med hjälp av normalfördelningen, i enlighet med Gausskurvan (dvs toleransgrad 1 ger 1% spill).

Animering

Med animeringsmöjligheten i FED1+ kan fjäderns rörelse simuleras på skärmen mellan två angivna belastningslägen.

Fjäderdatabas

FED1+ innehåller en databas med kataloger från fjädertillverkare. Databasen kan utökas med användarens egna fjädrar. Efter en fjäderberäkning kan sökning efter lämpliga tryckfjädrar utföras genom inmatning av min- och maxvärden.

Beräkning

FED1+ beräknar tillverkningskostnaden för fjädern. Data för detta finns lagrade i databasen och kan ändras av användaren.

Hård- and mjukvarukrav

Programmet FED1+ är avsedda för PC. Versioner finns både för Windows 7/8/10/11.

Leveransen omfattar följande:

Garanti

HEXAGON garanterar programmets fulla funktion i 24 månader.

Hotline till programservice

HEXAGON Software förbättrar och uppdaterar sina produkter kontinuerligt. Kunderna informeras regelbundet om nya versioner av programmet.Hämta FED1+ för Windows Demo (799 kB)


Tillbaka till hemsidan